Партньори

Камара на строителите в България

Камара на строителите в България

Камарата на строителите в България (КСБ) е юридическо лице, създадено на основание на Закона за камарата на строителите. КСБ е независимо, доброволно, професионално сдружение и е официален представител на строителите в България.

Сайт: www.ksb.bg

Националното сдружение на общините в Република България

Националното сдружение на общините в Република България

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено на 11 декември 1996 година с участието на 1/3 от общините. В средата на 1997 г. броят на общините става 2/3, което дава право на Сдружението да бъде легитимен представител на местната власт, да представлява и защитава нейните интереси. От 1999 година в НСОРБ членуват всички 264 общини в страната.

Сайт: http://www.namrb.org/

Национална компания  "Железопътна инфраструктура"

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Сайт: http://www.rail-infra.bg/

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), е създадена с изменение в Закона за пътищата през 2011 г. Компанията е държавно предприятие, подчинено на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Основната цел на компанията е успешното и ефективно финансиране, проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на автомагистрала „Струма”, автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Черно море“.

Сайт: http://www.ncsip.bg/

Агенция пътна инфраструктура

Агенция пътна инфраструктура

Агенция "Пътна инфраструктура" е правоприемник на Изпълнителна агенция "Пътища", от 12 август 2006 г. Фондът отговаря за изграждането и поддръжката на автомагистралите и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от национално значение и образуват пътната мрежа на Република България.

Сайт: http://www.api.bg/index.php/bg/

Бъл­гар­ска­та асо­ци­а­ция по во­ди­те

Бъл­гар­ска­та асо­ци­а­ция по во­ди­те

Бъл­гар­ска­та асо­ци­а­ция по во­ди­те /БАВ/ е сдру­же­ние с нес­то­пан­ска цел, уч­ре­дено на 1 де­кем­ври 2005 г. в гр. Со­фия, в резултат от обединението на Бъл­гар­ска­та асо­ци­а­ция по во­дос­наб­дя­ва­не и ка­на­ли­за­ция (БАВК) и Бъл­гар­ската на­ци­о­нал­на асо­ци­а­ция по ка­чес­тво на во­ди­те (БНАКВ).
В нея чле­ну­ват юри­ди­чес­ки и фи­зи­чес­ки ли­ца, ко­и­то имат отношение към водния сектор и по-специално към во­дос­наб­дя­ва­не­то и ка­на­ли­за­ци­я­та, вклю­чи­тел­но ка­чес­тво­то и пре­чис­тва­не­то на пи­тей­ни води, както и на ин­дус­три­ал­ни, сел­скос­то­пан­ски и битови от­па­дъч­ни во­ди; уп­рав­ле­ни­е­то, опаз­ва­не­то и из­пол­зва­не­то на вод­ни­те ре­сур­си.

Сайт: http://www.bwa-bg.com/site.php?Article=about_us&Language=1

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА "ПЪТИЩА"

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА "ПЪТИЩА"

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА "Пътища" е регистрирана през 1994 год. с решение на Софийски градски съд, като юридическо лице с нестопанска цел.

Камарата има 3 секции:

  • Строителство, експлоатация и поддържане на пътища и пътни съоръжения;
  • Консултантска дейност,строителен надзор, проектиране;
  • Търговска дейност.

Сайт: http://www.bgroads.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=en

Българска браншова асоциация “Пътна безопасност”

Българска браншова асоциация “Пътна безопасност”

На 04.05.2010 год., в гр. София се проведе събрание, на което беше учредено Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ”.

Сайт: http://www.bbars.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=27&lang=bg

Българската асоциация за Геотехническо и Тунелно Строителство (БАГТС)

Българската асоциация за Геотехническо и Тунелно Строителство (БАГТС)

Българската асоциация за Геотехническо и Тунелно Строителство (БАГТС) е национално доброволно сдружение с нестопанска цел на юридически и физически лица от областта на геотехническото и тунелното строителство, което защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. Чрез своята дейност БАГТС допринася за развитието и утвърждаването на сектора в страната и чужбина, стимулира използването на подземните пространства в полза на устойчиво развитие на страната, опазване и подобряване на околната среда и по-ефективно градоустройствено планиране.

Сайт: http://bagtc.com/bg

Сдружение на пътните инженери консултанти

Сдружение на пътните инженери консултанти

Дейността на СПИК включва организиране и осъществяване на различни форми за повишаване квалификацията на българските пътни инженери, с оглед задоволяване на настоящите и бъдещи нужди на сектора и развитието и преструктурирането на международния транспорт в Република България.

Сайт: http://spik-bg.org/bg/home.html

Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство

Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство

Дейността на фирмите - членове на Асоциацията основно е свързана с проектирането, строителният надзор и научните изследвания в областта на железопътната инфраструктура. Специалистите работещи в тях са висококвалифицирани и със значителен опит в прилагането в практиката на български и чужди нормативни документи, съвременните изчислителни и оразмерителни методи, новите строителни технологии и материали.

Сайт: http://www.bakfjs.org/bg/

Асоциация на Българските Железопътни Превозвачи  

Асоциация на Българските Железопътни Превозвачи  

Основната цел и насока за бъдеща дейност на АБЖП е да подпомага за развитието и практическото изпълнение на национална транспорта стратегия, чрез развитие на железопътните и комбинирани превози, с внедряването на логистични интелигентни и информационни системи, като работи за безпроблемна интеграция на България в Европейския Съюз и изграждането на единно европейско железопътно пространство.

Сайт: http://abzp.eu/

Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика

Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика

НСБС, Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика е учредена през 1992 г. със следните основни цели:

  1. да представлява българския спедиторски бранш и да защитава интересите му в страната и чужбина;
  2. да усъвършенства правната база на спедицията в България да издига реномето на спедиторската професия като:
  • разработва критерии за достъп до спедиторската професия;
  • внедрява и следи за прилагането на нормативи за качеството на предлаганите от спедиторите - членове на НСБС услуги;
  • приема и контролира спазването на Професионалния кодекс от своите членове;
  • организира професионалното обучение и квалификация на спедиторските кадри.

 

Сайт: http://www.nsbs.bg

Българска Асоциация "Интелигентни транспортни системи"

Българска Асоциация "Интелигентни транспортни системи"

“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ" е независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел за разясняване, насърчаване, популяризиране, формиране на партньорства от съмишленици, прилагане на най-добрите европейски и световни практики и решения, в областта на Интелигентните Транспортни Системи (ITS).

Българска Асоциация по Безизкопни Технологии

Българска Асоциация по Безизкопни Технологии

Българска асоциация за безизкопни технологии (БАТТ) е учредена през 2007 г., за да подпомага развитието на безизкопните технологии в страната чрез популяризирането им на теория и в практиката. В асоциацията членуват ВиК дружества, строителни и инженерингови компании, проектанти и представители на академичните среди.

Сайт: http://batt-bg.org/

Генерален спонсор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Стратегически партньор:

Организатор: